Adaylar İçin Önerilen Okumalar -RTS-

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza 
Başvurmak İsteyenler İçin
Önerilen Okumalar (Mayıs-2017)

 

Alfred Weber, Felsefe Tarihi, (Çev. Halil Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları

Ali Yıldırım; Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi

Alim Şerif Onaran, Sessiz Sinema Tarihi, Agora Kitaplığı

Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, Agora Kitaplığı

Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Aristoteles, Poetika

Armand Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları

Armand Mattelart; Michele Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, (Çev., Merih Zıllıoğlu), İletişim Yayınları

Asker Kartarı, Farklılıklarla Yaşamak / Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları

Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Akademi Yayıncılık

Aysel Aziz, Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş), Hiperlink Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Derviş Zaim, Küre Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Nuri Bilge Ceylan, Küre Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Zeki Demirkubuz, Küre Yayınları

Barış Saydam, Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, Küre Yayınları

Blain Brown, Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Hil Yayınları

Carsten Bagge Laustsen; Bülent Diken, Filmlerle Sosyoloji, Metis Yayınları

Colin Hart, Televizyon Program Yayıncılığı, Es Yayınları

Colin Odell; Michelle Le Blanc, David Lynch, Kalkedon Yayıncılık

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri, Es Yayınları

David Lyon, Eletronik Göz, Sarmal Yayınları

David Lyon, Gözetlenen Toplum, Kalkedon Yayıncılık

H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

Erol Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınları

Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayıncılık

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları

Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Ayraç Yayınları

Ersan İlal, İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum, Der Yayınları

Erving Goffman (2009), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları

Esin Coşkun, Dünya Sinemasında Akımlar, Phoenix Yayınları

Frederic Barbier; Catherine Bertho Lavenir, Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi, Okuyan Us

Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi

Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınları

Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi

Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Hazırlayan: Yunus Ender, Hayat Yayınları

Herbert Schiller, Zihin Yönlendirenler, (Çev., Cevdet Cerit), Pınar Yayıncılık

İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi

James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Oğlak Yayınları

James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası, Oğlak Yayıncılık

Jean Baudrillard, Tüketim Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Jean Jacques Cavelier, Medya ve İletişim Teknolojileri, (Çev., Mete Çamdereli), Salyangoz Yayınları

Jeremy Bentham; C.P. Watkin; S. Werret, Panoptikon: Gözün İktidarı, (Çev. Barış Çoban ve Zeynep Özarslan), Su Yayınları

John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayıncılık

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. Süleyman İrvan), Ark Yayınları

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar), İletişim Yayınları

Kevin Robins, İmaj/Görmenin Kültür ve Politikası, (Çev., Nurçay Türkoğlu), Ayrıntı Yayınları

Korkmaz Alemdar; İrfan Erdoğan, Öteki Kuram, Erk Yayınları

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları

Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt / İkinci Cilt – Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Michael Ryan; Douglas Kellner, Politik Kamera, Ayrıntı Yayınları

Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları

Mutlu Binark; Barış Kılıçbay, İnternet, Toplum ve Kültür, Epos Yayıncılık

Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları

Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayınları

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, Ankara Ünv. BYYO. Yay. No: 10.

Paul Rotha, Belgesel Sinema, İzdüşüm Yayınları

Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, İmge Yayınevi

Peter Sedgwick; Andrew Edgar, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, (Çev. Mesut Karaşahan), Açılım Yayınları

Philip Smith, Kültürel Kuram, (Çev. S. Güzelsarı; İ. Gündoğdu), Babil Yayınları

Platon(Eflatun), Devlet

Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Dost Kitabevi

Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, Oğlak Yayıncılık

Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları

Steven Best; Douglas Kellner, Postmodern Teori, (Çev. Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları

Stuart Hall, “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya, Kültür, Siyaset, Süleyman İrvan (der.), Pharmakon Yayınları

Stuart Hall, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji, Mehmet Küçük (der.) Bilim ve Sanat Yayınları

Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Pharmakon Yayınları

Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları

Thomas Elsaesser; Malte Hagener, Film Kuramı, Dipnot Yayınları

Ünsal Oskay, Çağdaş Fantazya, İnkilap Kitabevi

Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İnkilap Kitabevi

Walter Benjamin, Pasajlar, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı, YKY

Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür (Sözün Teknolojileşmesi), (Çev. Sema Postacıoğlu Banon), Metis Yayınları

Zeliha Hepkon, İletişim ve Teknoloji, Kırmızı Kedi Yayınları

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, (Çev. A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları

 

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ESERLERİ (Mayıs-2017)

Prof. Dr. Ergün Yolcu, “Televizyon Reklamcılığı”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No:13, İstanbul, 2001.

Prof. Dr. Ergün Yolcu, “Reklamlarda İstanbul”, Hamle Matbaası, İstanbul, 2011

Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, “Iptv Yayıncılığının Sorunları Ve Geleceği – Sektörün Aktörleriyle Derinlemesine Mülakatlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, “Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo Televizyon Haberciliği”, Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, Dinç Tayanç, “Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği”, Çeviri, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2013

Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç, “Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin”, Derin Yayınları, İstanbul, 2012

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Teknoloji ve Toplum, Ağlar ve Aktörler”, Dijital: Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, Timisi, Nilüfer, Ed., Kalkedon, İstanbul, ss.17-40, 2016

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Elektronik Bakıcı: Televizyon Çocuk İlişkisine Genel Bir Bakış “, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi”, Dost, İstanbul, 2003

Prof. Dr. Ayşen Akkor Gül, “Görsel-İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya”, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013

Prof. Dr. Ayşen Akkor Gül; Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, “Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin: Medya Okuryazarı Olun”, Nobel Yayınevi, ANKARA, 2006

Prof. Dr. Hasan Akbulut, “Yeşilçam’dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem”, Hayalperest, İSTANBUL, 2012

Prof. Dr. Hasan Akbulut, Prof. Dr. Seçil Büker, “Yumurta: Ruha Yolculuk”, Dipnot, Ankara, 2009

Prof. Dr. Hasan Akbulut, “Kadına Melodram Yakışır: Türk Melodram Filmlerinde Kadın İmgesi”, Bağlam, İstanbul, 2008

Prof. Dr. Hasan Akbulut, “Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak: Anlatı, Zaman, Mekân”, Bağlam, İstanbul, 2005

Prof. Dr. Rengin Ozan, “Gender Role Examples in Turkish Films”, in: Humanities and Social Sciences Review, Ozan R., Eds., University publications social Science Reviews Ltd., Boston, pp.125-130, 2016

Prof. Dr. Rengin Ozan, Ozan R., “Yerel Seçimde Yerel Yayincilik”, Derin Yayınları, İstanbul, 2005

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “ANTRAKT – Geçmişle Gelecek Arasında”, Altınbilek Yayınları, İstanbul, 2015

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Çocuklar İçin Eğitim Hedeflerinin Eğlenceli İçeriğe Dönüşmesi Sürecinin Araştırılması”, TRT, Ankara, 2014

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Narratives Through Turkish Perspective – Transmedia Storytelling And Intertextuality Examples In The Postnetwork Era”, Argonaut Publishing House, Cluj-Napoka, 2014

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Medya Okuryazarlığı “, MEB, Ankara, 2014

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu; Doç. Dr. Uğur Gündüz, “Becoming Shadows – The Media Impact On Children”, Argonaut Publishing House, Cluj-Napoka, 2013

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “İletişim – Etik – Çocuk”, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2012

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Gazeteciliğin Geleceği”, Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul, 2011

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “İletişi-Yorum – İletişim Teknikleri”, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2011

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Gazeteciliğin Geleceği Ile Geleceğin Gazeteciliği Birbirine Karıştırılmamalı”, Gazeteciliğin Geleceği, Pembecioğlu, N. , Ed., Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ss.1-31, 2011

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Polisin Medyada Temsili”, Polis Ve Halkla İlişkiler, Ertürk, Y.D., Ed., Kutup Yıldızı, İstanbul ss.411-457-, 2010

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Bireysel Ve Kurumsal Gelişim”, Bireysel ve Kurumsal Gelişim, Pembecioğlu, N., Ed., Kutup Yıldızı, İstanbul s.200, 2010

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Günümüzden Şikago Okuluna Bir Bakış”, Metin Çözümlemeleri, İnceoğlu, Y. , Ed., Ayrıntı, İstanbul, ss.225-285, 2009

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Identity And Citizenship: Impact Of Borders And Shifts In Boundaries”, CiCe Network – Institute for Policy Studies in Education – London Metropolitan University , London, 2008

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Belgesel Film Üstüne Yazılar”, Nobel, Ankara, 2005
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “İletişim Ve Çocuk: İletişim Ortamlarında Çocuk Ve Reklam Etkileşimi”, Nobel, Ankara, 2002

Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, “Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi”, Nobel, Ankara, 2002

Prof. Dr. Murat İri, “Baba Yok, Oğlan Yasta: Türk Sineması’nda Erkeklik Performansları”, Derin Yayınları, İstanbul, 2016

Prof. Dr. Murat İri, “Kış Uykusu: Türk Milliyetçiliğinin Halk-Aydın İkiliği”, Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası, Murat İri, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.49-64, 2015

Prof. Dr. Murat İri, “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası”, Derin Yayınları, İstanbul, 2015

Prof. Dr. Murat İri, “Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2011

Prof. Dr. Murat İri, “Ulusçuluk ve Sinema: Hayali Cemaatin Hareketli Resimdeki Ha(ya)li”, Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, İri M, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.291-300, 2010

Prof. Dr. Murat İri, “Bir Film İzlemek: Pop Kültürü Sökmek”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Prof. Dr. Murat İri, “Erken Dönem Sinema Kuramcıları – Münsterberg, Pudovkin, Eisenstein, Arnheim”, Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar , İri M, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.5-10, 2010

Prof. Dr. Murat İri, “İnsan Hakları Söylemi Üzerine: Adımı Değiştirmek Zorunda Mıyım?”, İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği, Sözen E., Ayten A., İri M., Ed., Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.9-22, 2006

Prof. Dr. Murat İri, “İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği”, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2006

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal, “1980’li Yıllarda Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Simgesel Anlatım Açısından İncelenmesi”, Dijital Oyunlar, Batı U.,Terek G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.65-95, 2011

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal, “Dijital Oyunlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2011

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal, “Sosyal Medya Ve Diaspora”, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, İri M.,Ünal Terek G., Ed., Alfa Yayınları, İstanbul, ss.301-312, 2011

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal, “Bilim Kurgu Sinemasını Okumak: “Göstergebilimsel Yaklaşım”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Doç. Dr. Özgü Yolcu, “Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı”, e-kitap, İstanbul, 2016

Yrd. Doç. Dr. Esra Gülay Er Pasin, “Vampirin Kültür Tarihi”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

Yrd. Doç. Dr. Esra Gülay Er Pasin, “Yeniden Çevrim Filmlerin Tanımlanması”, Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.1-30, 2011

Yrd. Doç. Dr. Esra Gülay Er Pasin, “Sahte Cennete Veda”, Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.131-197, 2011

Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı, Aytekin M., Sari Ü., Ed., “Media Studies”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık, İstanbul, 2015

Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı; Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin “International Communication Studies”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık, İstanbul, 2014

Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı; Kırlı S. “Medya Ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği”, Aya Kitap, İstanbul, 2012

Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin, “Yeni(Lenen)Medya”, Akademi Dizisi/KOCAV Yayınları, İstanbul, 2014

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Türkoğlu, “Bilginin Dijial Yolu (Ağ Teknolojileri)”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Tic Ltd Şti, İstanbul, 2014

Yrd. Doç. Diğdem Sezen, Sezen D., Koenitz H. , Haahr M. , Ferri G., Sezen T.İ., Eds., “Interactive Digital Narrative”, Routledge,Routledge, London/New York , New York, 2015

 

23/05/2017
2618 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr