Gazetecilik Bölümü Hakkında

Gazetecilik Bölümümüz haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar tüm temel bilgileri ve uygulamaları, süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri geleceğin gazetecilerine kazandırmak amacıyla eğitim vermekte ve bu doğrultuda araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

Gazetecilik Bölümü’nde; süreli yayınlarda; haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köşe yazarı, editörlük vb. konularda çalışabilecek; teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

>> Kariyer Olanakları

Yaşadığımız bilgi çağında tüm kuruluşlarda mezunlarımıza gereksinim duyulmaktadır. Özellikle sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik mezunlarımız, etik kuralları çerçevesinde toplumu bilgilendirmek amacıyla tüm yerel ve ulusal gazetede çalışabilecekleri gibi, kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Bu bölümün mezunları, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, Fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik bölümü mezunlarımız ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

>> Gazetecilik Öğretiminin Amaç ve Hedefleri

Temel amacı özelde medya genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi olayların ayrıntılarını, neden – sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek mezunlar vermektir.

>> Misyon

Programın misyonu özelde medya genelde iletişim sektöründe çalışmak üzere  kuramsal ve uygulama bilgisiyle tam donanımlı, iletişim sektörünün sorunlarını bilen, eleştirel yaklaşabilen ve bunlara çözüm üretebilecek, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli geleceğin gazetecilerini yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda gazetecilik bölümü müfredatında hukuk, ekonomi, sosyal psikoloji gibi sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra mesleki kuramsal ve uygulamalı formasyonu kazandırmaya yönelik iletişim kuramları, temel gazetecilik, haber toplama ve yazma, haber analizi, basın etiği, kitle iletişim hukuku, web tasarım, internet gazeteciliği, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır.

>> Mezunların Öğrenme Çıktıları

Eğitim–öğretimin uluslararası standart ve kalite düzeyinde olması amacıyla İstanbul Üniversitesi tüm akademik birimleriyle Bologna Süreci çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar fakültemizde ve bölümümüzde de devam etmektedir. Bu kapsamda mezunlarımızda bulunması gereken bilgi, beceri ve mesleki yetkinlikler program çıktıları olarak tanımlanmıştır. Program çıktılarımız aşağıda sınıflandırılarak sıralanmıştır.

 Bilgi

 1. Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 2. Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar.
 3. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 4. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
 5. İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir.
 6. Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir.
 7. İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir.
 8. Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir.
 9. Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir.
 10. Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.

Beceri

 1. Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir.
 2. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 3. Haberi, iletişim mesleği, dinleyici kitlesi ve hizmet edilen amaç için uygun şekil ve biçimlerde doğru ve açık bir şekilde yazabilir.
 4. Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Haber içeriğinin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki etkilerini analiz edip kritik gözle değerlendirebilir.
 2. Gazetecilikte bilgi ve haber kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için araştırma yöntemlerini kullanabilir, elde ettiği bilgiyi mesleğine uygun olarak değerlendirir.
 3. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri  ve tercihlerin, ve yayın politikalarını değerlendirebilir.
 4. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır.

>> Kabul Koşulları

Üniversite Sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

>> Mezuniyet Koşulları

Öğrenci tüm derslerden başarılı olarak toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) alması ve öğrencinin toplam 3 stajını yapması gerekmektedir.


>> Alınacak Derece / Ünvan

Gazetecilik lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

>> Ajans Üniversite (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı)
– ajansuniversite.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA), öğrencilerimize kuramsal derslere paralel olarak uygulamalı gazetecilik eğitimi vermek amacıyla 13 Ocak 1989 tarihinde, o zamanki adı Basın Yayın Yüksekokulu olan, günümüzün İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. İletişim Fakülteleri içinde açılan ilk haber ajansı olan İÜHA, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Haber Ajansı adını alarak radyo haber diliyle yazılan haberleri radyolara geçmeye başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla İÜHA olarak faaliyetine tekrar hız veren ajansın iç mekanı tümüyle yenilenerek, gazetecilik etkinliği, mekan ve teknolojik donanım açısından modernize edildi.

2014 yılında ajans, gazetecilik mesleğine ilk adımı atmalarında öğrencilerimiz için cazip hale gelmesi amacıyla Ajans Üniversite adıyla modern bir haber merkezinin olanaklarıyla donatıldı.

Ajans Üniversite’nin iç mekanında yapılan yeni düzenleme sonucu Toplumsal Olaylar-Polis-Adliye, Eğitim, Sağlık, Çevre, Yerel Yönetimler, Magazin servislerini kapsayan İstihbarat Servisi ile Ekonomi, Dış Haberler, Politika, Yurt Haberleri, Spor, Kültür-Sanat, Fotoğraf, Görüntülü Haber, İnternet-Bilim-Teknik ve Arşiv Servisleri oluşturuldu.

Haber servislerinde yer alan tüm masalara internet bağlantılı 24 adet bilgisayar yerleştirildi. Ajans Üniversite’ye alınan yeni ekipmanlar ile haberlerin görsel malzemeyle zenginleştirilmesi sağlandı.

Ajans Üniversite’de, Gazetecilik Bölümünde öğrenim gören 2. sınıf öğrencilerine, medyadaki işleyişe uygun kuramsal ve uygulamalı staj eğitimi verilmekte ve staj sonunda başarılı olan öğrencilerimize “Staj Belgesi” verilmektedir. Ajans Üniversite, satjer öğrencilerin yanı sıra 20 kişiden oluşan daimi öğrenci muhabir kadrosuyla her konuda fotoğraflı özel ve rutin haber yapmakta;  üretilen haberler, ajansuniversite.istanbul.edu.tr web sitesinde yayınlanmaktadır.
>> İÜ İletişim Fakültesi Haber Ajansı Panaromik Gezi

>> İletim Gazetesi

İletim Gazetesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin uygulama gazetesidir. Ekim 1986’da yayın hayatına başlayan İletim, o tarihten bugüne İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleğe ilk adımı attıkları yer olmaktadır. Derste verilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi amacı ile yayına başlayan İletim Gazetesi, günümüz basın dünyasının çeşitli kademelerine birçok başarılı elemanlar yetiştirmiştir.

İletim Gazetesi, teorik eğitimle bezenmiş öğrencilerin, uygulama eksikliklerini gidermek amacını taşımaktadır. Öğrenciler gazetenin yayınlanma sürecinin ilk bölümü olan haber yazma ve fotoğraf aşamasından başlayarak, masaüstü yayıncılık sisteminin tüm safhalarında pratik eğitim almaktadırlar. Güncel, Üniversite, Medya, Kültür-Sanat, İletişim, Yaşam, Bilişim, Söyleşi, Spor gibi sayfaların yer aldığı gazetenin kadrosu stajyer öğrencilerin yanı sıra daimi kadroda bulunan gönüllü öğrenciler ve danışman araştırma görevlilerinden oluşmaktadır.

Ajans Üniversite, İletim Gazetesi’ndeki haberlerin bir bölümünü karşılamaktadır. Ayrıca gazete içindeki departmanlarda çalışan öğrenciler İstanbul içindeki ve gerektiğinde İstanbul dışındaki ekonomi, kültür-sanat, spor, sağlık, çevre, moda ve magazin etkinliklerini takip etmektedirler. İletim Gazetesi’nde Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri, öğretim elemanlarının denetiminde staj yapmakla yükümlüdür.

11/05/2012
85160 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr