Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Her yıl ortalama 75 öğrencinin alındığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık konularında dersler verilmekte ve kurama dayanan bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla kurum bünyesinde öğrencilere staj olanakları sağlanmaktadır

Halkla İlişkiler kavramı, içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bu eğitim tüm yönleriyle en kapsamlı biçimde öğrencilerimize verilmektedir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. İş başvurularında İstanbul Üniversiteli olmak tercih edilen nitelikler arasında yer almaktadır. Hem kuramsal eğitime hem de uygulamaya ağırlık verilmesi öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmalarına ve topluma yön veren, göz önünde olan çalışmalara imza atmalarına temel oluşturmaktadır. Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980’li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır. Mezunlarımız, reklam ajansından haber ajansına, özel sektör şirketlerinin halkla ilişkiler birimlerinden kamu sektörünün tanıtım yapılarına uzanan geniş bir iş alanında çalışabilmektedir.

Mezunların Öğrenme Çıktıları

Bilgi

 1. Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 3. Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
 4. İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 6. Reklam çözümlemeleri yapabilir.
 7. Siyasal iletişim ve diplomasi alanında bilgi sahibi olarak lobi çalışmalarında bulunabilir.
 8. Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
 9. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.
 10. Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri

 1. Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.
 2. Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlayabilir.
 3. Reklam kampanyalarını oluşturur ve uygular.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 2. Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır.
 3. Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
 4. Reklam ve halkla ilişkiler alanında metin yazma tekniklerini bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler kavram ve tekniklerini bilerek mesleki etik bağlamında teknolojiyi de kullanarak halkla ilişkiler etkinliklerini gerçekleştirebilir.

Kabul Koşulları
Üniversite sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden başarılı olarak toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) almak ve stajlarını tamamlamış olmak.

Alınacak Derece / Unvan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

Ajans Üniversite (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı)
ajansuniversite.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA), öğrencilerimize kuramsal derslere paralel olarak uygulamalı gazetecilik eğitimi vermek amacıyla 13 Ocak 1989 tarihinde, o zamanki adı Basın YayıHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza Başvurmak İsteyenler İçin
Kitap Önerileri (MAYIS – 2017)

Ahmet Alpaslan, İnsan Okuma Sanatı; Etkili İletişim Teknikleri, Arı Sanat Yayınevi

Ahmet Güneş, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, LiteraTürk Yayınları

Ahmet Kalender, Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları

Alaeddin Asna, Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, Pozitif  Yayınları

Ali Saydam, Algılama Yönetimi: İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi, Rota Yayınları

Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi

Alison Theaker, Halkla İlişkiler El Kitabı, Mediacat Yayınları

Ann Handley, C. Chapman, Dijital çağda içerik yönetiminin kuralları, Media Cat yayınları

Anthony Davis, Halkla İlişkilerin ABC’si, Mediacat Yayınları

Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa yayınları

Anthony Giddens, Modenliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları

Aylin Göztaş Pira, E. Pelin Baytekin, Halkla İlişkiler: Neyi, Nasıl Yapmalı?, Dönence Yayınları

Aysel Aziz,  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları

Aysel Aziz, İletişim ve… Ersan İlal’e Armağan,  Hiperlink-İlad yayınları

Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınevi

Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi

Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları

Ergün yolcu, Reklamlarda İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları

Fatma Erkman-Akerson, Göstergebilime Giriş, Bilge Kültür Sanat

Ferruh Uztuğ, Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi, Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları

Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları

Frederic Vasseur, Geleceğin Medyaları, İletişim Yayınları

Füsun Topsümer, Müge Elden, Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları

George Orwell, 1984, Can yayınları

Gillian Dyer, İletişim Olarak ReklamcılıkBeta Yayınları

Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek; İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Kitabevi

Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1-2, Paradigma Yayıncılık

Hıfzı Topuz, Uluslar arası İletişim, Anadolu Üniversitesi

İrfan Erdoğan, Korkmak Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi

Jacgues Perriault, İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları

James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları

Jean Baudrillard, Simularklar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Jean Marie Domenach, Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları

John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınları

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları

Jone Jones, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın RolüReklamcılık Vakfı Yayınları

Joseph Turow, İzleniyoruz: Yeni reklam sektörünün elindeki kimliğimiz ve değerimiz, Hil Yayınları

Katrin Weller, Axel Bruns, Twitter ve Toplum, Kafka Yayınları

Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını

Laura Rıes, Görsel Çekiç, Media Cat Yayınları

Lawrance Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1-2, Yayın Odası Yayınları

Manuel Castells, Ağ toplumunun yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları

Manuel Castells, İsyan ve Umut Ağları; İnternet çağında toplumsal hareketler, Koç Ünv. Yayınları

Marchall Mcluhan, Gutenberg Galaksisi; Tipografik insanın oluşumu, Yapı kredi yayınları

Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınları

Mehmet Rifat, XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, YKY

Metin İnceoğlu, Tutum, Algı, İletişim, V Yayınları

Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi

Muazzez Babacan, Nedir Bu ReklamBeta Yayınları

Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Ayın karanlık yüzü; Yeni medya ve etik, Kalkedon Yayınları

Muzaffer Sencer, Toplumbilimde Araştırma, Beta Yayınları

Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel, Şimdi Reklamlar, İletişim Yayınları

Nick Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Ütopya yayınları

Nilüfer Timisi, Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi, Dost Yayınevi

Nükhet Güz, Nilüfer Sarı, Rengin Küçükerdoğan, Bülent Küçükerdoğan, Işıl Zeybek, Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Yayınları

Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi Yayınları

Paul Feyerabend, Yönteme Karşı, Ayrıntı

Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, İmge Kitabevi

Pınar Eraslan Yayınoğlu, Halkla İlişkilerde Araştırma, Birsen Yayınevi

Salim Kadıbeşegil, İtibar Yönetimi, Mediacat Yayınları

Serdar Kaypakoğlu, Kişilerarası İletişim; Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma, Derin Yayınları

Suna Kabadayı, İmajınızı Nasıl Alırsınız? (İçten Dışa Kişisel İmaj Yönetimi), Elma Yayınevi

Süleyman İrvan, Medya Kültür, Siyaset, Pharmakon kitap

Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım

Şermin Tekinalp, İletişim Araştırma ve Kuramları, Beta Yayınları

Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek, Siyasal Kitabevi

Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si,, İnkılap kitabevi

Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İnkılap kitabevi

Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları

Zeynep Cihangir, Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi, Nobel yayınevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitapevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayınları

—————————————————————————————–

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYINLARI

Prof. Dr. Nilüfer Sezer, Açıkhava Reklamcılığı, Beta Yayınları

Prof. Dr. Veysel Batmaz, Medya popüler kültürü gizler, Karakutu Yayınları

Prof. Dr. Veysel Batmaz, Galip İsen, Ben ve Toplum, Salyangoz Yayınları

Prof. Dr. Veysel Batmaz, Yanlış Medyada Doğru Söylenmez, Naos Yayıncılık

Prof. Dr. Emine Yavaşgel, Siyasal İletişim; Kavramlar ve Ardındakiler, Ebabil yayıncılık

Prof. Dr. Emine Yavaşgel, İletişimin Sosyo Politiği, Derin Yayınları

Prof. Dr. Emine Yavaşgel, Siyasal Modernleşme, Derin Yayınları

Prof. Dr. Seda Mengü, Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları

Prof. Dr. Seda Mengü, Halkla İlişkiler; Bir kültür politikası, Eğitim Yayınevi

Prof. Dr. Seda Mengü, Reklamı Anlamlandırmak, Derin Yayınları

Prof. Dr. Ayla Okay, Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Derin Yayınları

Prof. Dr. Ayla Okay, Sağlık İletişimi, Derin Yayınları

Prof. Dr. Ayla Okay, Kurum Kimliği, Derin Yayınları

Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, İknanın Sosyal Psikolojisi, Derin Yayınları

Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, Sosyal Sermaye; İletişimde strateji ve kalite, Derin Yayınları

Doç. Dr. Ayşe Melahat Kalay, Reklam Söyleşileri, Beta Yayınları

Doç. Dr. Ayşe Melahat Kalay, Türkiye’de video ve kitle kültürü ilişkisi, İletişim yayınları

Doç. Dr. Ayşe Melahat Kalay, Gerçekmiş gibi/viral reklam, Derin Yayınları

Doç. Dr. Seher Er, Pazarlama ve Kamuoyu, Nobel Yayınları

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Halkla ilişkiler alanına örgütsel davranış yansımaları, Nobel yayınları

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Davranışlarımız ve Biz, Pozitif Yayınları

Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Davranış Bilimleri, Kutupyıldızı Yayınları

Doç. Dr. Veli Polat, Politik konuşma ve politik söylenme, Derin yayınları

Doç. Dr. Veli Polat, Türkiye Sözlü Basın Tarihi, İş Bankası Kültür yayınları

Doç. Dr. Yeşim Güçdemir, Sanal ortamda iletişim: Halkla ilişkiler perspektifi, Derin yayınları

Doç. Dr. Yeşim Güçdemir, Sosyal Medya; Halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama, Derin Yayınları

Doç. Dr. Abdullah Özkan, Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Doç. Dr. Abdullah Özkan, Reklam Yönetimi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Doç. Dr. Abdullah Özkan, Kamu Diplomasisi, TASAM Yayınları

Doç. Dr. Abdullah Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, TASAM Yayınları

Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen, Kamu Diplomasisi, Derin Yayınları

Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen, Tarihi, kültürel, sosyal paradigmaları ile siyaset, Derin Yayınları

Doç. Dr. Betül Önay Doğan, Online Reklamcılık, Köprü kitaplar

Doç. Dr. Betül Önay Doğan, Medya ve Din, Derin Yayınları

Doç. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, Kamusal Halkla İlişkiler, Derin Yayınları

Doç. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, Halkla İlişkiler ve İlişki Yönetimi, Derin Yayınları

Doç. Dr. Feride Akım, Halkla ilişkilerde stratejik karar, Derin Yayınları

Doç. Dr. Feride Akım, Halkla ilişkilerde etkili konuşma ve sunum teknikleri, Derin Yayınları

Yrd. Doç. Dr. Nilnur Tandaçgüneş, Ütopya; Antik çağdan günümüze mutluluk vaadi, Ayrıntı yayınları

Yrd. Doç. Dr. Burcu Zeybek, Siyasal Reklam, ikna ve retorik, Beta Yayınları

Yrd. Doç. Dr. Nilnur Tandaçgüneş, Yeni Medya ve Reklam, Derin YayınlarıHalkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı
Prof.Dr. Ece KARADOĞAN DORUK
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı

Kişilerarası İletişim ABD
e-posta: ecek@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12668

Doç.Dr. Betül ÖNAY DOĞAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yrd.
Reklam ABD
e-posta: bonay@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12678
Yrd.Doç.Dr. Feride AKIMDoç.Dr. Feride AKIM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yrd.
Halkla İlişkiler ABD

e-posta: feakim@istanbul.edu.tr
Tel: 0(212) 440 00 00 / 12758