Gazetecilik

Küreselleşen dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik dinamiklerin yorumlanması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ulusal ve uluslararası haber akışının yoğunlaşması, gazetecilik alanında çalışanların sorumluluğunun daha da artması sonucunu getirmiştir. Gazetecilik Bölümü, mesleki standartların ve çalışan niteliğinin yükselmesine odaklı eğitim programı uygulamaktadır.

Bölümde geleneksel medyanın yazılı mecraları olan gazete ve dergilerin yanı sıra yeni medyanın en önemli mecralarından olan internet gazeteciliği alanında çalışacak profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakülte bünyesinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan İletim Gazetesi, derslerde verilen kuramsal bilgilerin uygulamada hayata geçirilmesi ve öğrencilerin deneyim kazanması açısından önem taşımaktadır.

Kariyer Olanakları

Gazetecilik mezunlarımız, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Bölüm mezunları, çeşitli kuruluşlarda basın danışmanlığı; gazete ve dergilerde muhabir, editör, redaktör, sayfa tasarımcısı, internet haberciliği ve editörlüğü gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Gazetecilik Öğretiminin Amaç ve Hedefleri

Temel amacı özelde medya genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi; olayların ayrıntılarını, neden – sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek mezunlar vermektir.

Misyon

Programın misyonu özelde medya genelde iletişim sektöründe çalışmak üzere  kuramsal ve uygulama bilgisiyle tam donanımlı, iletişim sektörünün sorunlarını bilen, eleştirel yaklaşabilen ve bunlara çözüm üretebilecek, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli geleceğin gazetecilerini yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda gazetecilik bölümü müfredatında hukuk, ekonomi, sosyal psikoloji gibi sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra mesleki kuramsal ve uygulamalı formasyonu kazandırmaya yönelik iletişim kuramları, temel gazetecilik, haber toplama ve yazma, haber analizi, basın etiği, kitle iletişim hukuku, web tasarım, veri gazeteciliği, sayfa tasarımı gibi dersler de yer almaktadır.

Mezunların Öğrenme Çıktıları

Eğitim–öğretimin uluslararası standart ve kalite düzeyinde olması amacıyla İstanbul Üniversitesi tüm akademik birimleriyle Bologna Süreci çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar fakültemizde ve bölümümüzde de devam etmektedir. Bu kapsamda mezunlarımızda bulunması gereken bilgi, beceri ve mesleki yetkinlikler program çıktıları olarak tanımlanmış ve aşağıda sınıflandırılarak sıralanmıştır:

 Bilgi

 1. Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 2. Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar.
 3. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 4. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
 5. İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir.
 6. Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir.
 7. İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir.
 8. Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrayabilir.
 9. Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir.
 10. Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.

Beceri

 1. Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir.
 2. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 3. Haberi, iletişim mesleği, dinleyici kitlesi ve hizmet edilen amaç için uygun şekil ve biçimlerde doğru ve açık bir şekilde yazabilir.
 4. Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Haber içeriğinin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki etkilerini analiz edip kritik gözle değerlendirebilir.
 2. Gazetecilikte bilgi ve haber kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için araştırma yöntemlerini kullanabilir, elde ettiği bilgiyi mesleğine uygun olarak değerlendirir.
 3. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve yayın politikalarını değerlendirebilir.
 4. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır.

Kabul Koşulları

Üniversite Sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin tüm derslerden başarılı olarak, toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) alması gerekmektedir.

Alınacak Derece / Unvan

Gazetecilik lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

İletim Gazetesi

İletim Gazetesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin uygulama gazetesidir. Ekim 1986’da yayın hayatına başlayan İletim, o tarihten bugüne İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleğe ilk adımı attıkları yer olmaktadır. Derste verilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi amacı ile yayına başlayan İletim Gazetesi, günümüz basın dünyasının çeşitli kademelerine pek çok başarılı çalışan yetiştirmiştir.

Teorik eğitimle bezenmiş öğrencilerin, uygulama eksikliklerini gidermek amacını taşıyan gazetede, öğrenciler, yayın sürecinin ilk bölümü olan haber yazma ve fotoğraf aşamasından başlayarak, masaüstü yayıncılık sisteminin tüm safhalarında pratik eğitim almaktadırlar. Güncel, Üniversite, Medya, Kültür-Sanat, İletişim, Yaşam, Bilişim, Söyleşi, Spor, Sağlık gibi sayfaların yer aldığı gazetenin kadrosu gönüllü çalışan öğrencilerin yanı sıra daimi kadroda bulunan öğrenciler ve danışman araştırma görevlilerinden oluşmaktadır.

Fakültemiz üçüncü sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak İletim Gazetesi’nde, öğretim elemanlarının denetiminde staj yapabilmektedirler.

>> İletim Gazetesi tüm sayılarına PDF formatında erişebilirsiniz.
>> İÜ İletişim Fakültesi İletim Gazetesi Panoramik Gezi

Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza
Başvurmak İsteyenler İçin Önerilen Okumalar (Aralık-2017)

A.Raşit Kaya, İktidar Yumağı: Medya - Sermaye - Devlet, İmge Kitabevi

Ahmet Çiğdem, Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, İletişim Yayınları

Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları

Ahmet Çiğdem, Toplum: Kavram ve Gerçeklik, İletişim Yayınları

Ahmet Özer, 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme, Peri Yayınları

Ahmet Talimciler, Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu, Bağlam Yayınları

Ahmet Talimciler, Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Yayınları

Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya İthaki Yayınları

Ali Akay, Birleşmeyen Sentez,  Yapı Kredi Yayınları

Ali Gevgili, Yükseliş ve Düşüş, Bağlam Yayınları.

Alpay Kabacalı, Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı

Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları

Anthony Giddens, Moderliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Arif Dirlik, Postkolonyal Aura, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Armand Mattelart, Gezegensel Ütopya Tarihi, Ayrıntı Yayınları

Armand Mattelart, Gözetimin Küreselleşmesi, Kalkedon Yayıncılık

Armand Mettelart, İletişimin Dünyasallaşması, İletişim Yayınları

Asa Brigs, Peter Burge, Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları

Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Postmodern Etik, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yayınları

Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını

Bob Franklin, Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar, Altınbilek Yayınları

Beybin Kejanlıoğlu, Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve MedyaBilim Ve Sanat Yayınları

Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi

Christian Fuchs, Sosyal Medya Eleştirel bir Giriş, NotaBene Yayınları

David Swartz, Kültür ve İktidar & Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, İletişim Yayınları

Dennis McQuail ve Steve Windahl, Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi

Douglas Kellner, Medya Gösterisi, Açılım Kitap

Edward Said, Haberlerin Ağında İslam, Babil Yayınları

Edward Said, Kış Ruhu, Metis Yayınları

Edward Said, Entelektüel: Sürgün Marjinal Yabancı, Ayrıntı Yayınları

Edward Said, Kültür ve Direniş, Agora Kitaplığı

Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, Hil Yayınları

Edward Said, Şarkiyatçılık, Metis Yayınları

Edward Said, Yersiz Yurtsuz, İletişim Yayınları

Elda Abrevaya, Aynadan Ötekine, Bağlam Yayınları

Elias Canetti, Kitle ve iktidar, Ayrıntı Yayınları

Elias Canetti, Körleşme, Payel Yayınları

Eric Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi,  İletişim Yayınları

Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış (e-kitap olarak var)

Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak, Say Yayınevi

Ernesto Laclau, İdeoloji ve Politika – Belge Yayınları

Ernesto Laclau, Slavoj Zizek, Judith Butler Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik, Hil Yayınları

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınevi

Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları

Franz Kafka, Dava, Cem Yayınevi

Franz Kafka, Dönüşüm, Can Yayınları

Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi, Okyanus Yayınları

Frederic Vasseur, Geleceğin Medyaları,  İletişim Yayınları

Fredric Jameson,  Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı Nirengi Kitap

G.Debord, Gösteri Topumu, Ayrıntı Yayınları

Gencay Şaylan, Postmodernizm,  İmge Kitabevi Yayınları

Georg Lukacs, Aklın Yıkımı (2 kitap), Payel Yayınevi

George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Can Yayınları

George Orwell, Hayvan Çiftliği, Can Yayınları

George Ritzer, Küresel Dünya, Ayrıntı Yayınları

George Soros, Açık Toplum / Küresel Kapitalizmde Reform, Truva Yayınları

Gustave Le Bon,  Kitleler Psikolojisi, Alter Yayıncılık

Gustave Le Bon, Devrimin Psikolojisi & Kitle Zihni Üzerine Tarihin Gözden Geçirilmesi, Scala Yayıncılık

Güliz Uluç, Küreselleşen Medya, İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar

Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm, Anahtar Kitaplar

Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları

Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 1 /Antisemitizm, İletişim Yayınları

Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 2/ Emperyalizm, İletişim Yayınları

Herbert Marcuse, Karşıdevrim ve İsyan, Ayrıntı Yayınları

Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, İdea Yayınları

Herbert Marcuse, Us ve Devrim, İdea Yayınları

Hıfzı Topuz, Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi

Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi

Hıfzı Topuz, Uluslararası İletişim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Hülya Tufan/ Pierre Bourdieu/ Guy Michelat/ Patrick Champagne, Kamuoyu Kimin OyuKesit Yayıncılık

Chambers, Göç, Kültür, Kimlik, Ayrıntı Yayınları

İrfan Erdoğan & Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi

Ivan İllich, İşsizlik Hakkı, Yeni İnsan Yayınevi

Ivan İllich, Okulsuz Toplum, Oda Yayınları

Ivan İllich, Tüketim Köleliği, Pınar Yayınları

John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı Yayınları

John Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, Ayrıntı Yayınları

John Urry, Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları

Jacques Ellul, Teknoloji Toplumu, Bakış Kitaplığı

Jacques Perriault, İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları

Jared Dimand, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları

Jean Baudrillard, Amerika, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Çaresiz StratejilerBoğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Jean Baudrillard, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Jean Baudrillard, Tam EkranYapı Kredi Yayınları

Jean Baudrillard, Simülarklar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların GölgesindeDoğu Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Kusursuz Cinayet, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Jean Noel Jeanneney, Medya Tarihi, Yapı Kredi Yayınları

John D. H. Downing, Radikal Medya, İmge Kitabevi

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

John Stuart Mill, Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üstüne, Koç Kültür ve Sanat Yayınları

Jose Ortega Y. Gasset, Kitlelerin Ayaklanması, Türkiye İş Bankası Yayınları

Jürgen Habermas İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Yapı Kredi Yayınları

Jürgen Habermas Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları

Jürgen Habermas "Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak, Yapı Kredi Yayınları

Jürgen Habermas/ Hannah Arendt / H. David Thoreau / Johan Galtung / Ronald Dworkin / H. Saner / M. L. King, Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Yayınları

Karl R. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları (2 Cilt Takım), Liberte Yayınları

Korkmaz Alemdar, İrfan Erdoğan, Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk Yayınları

Korkmaz Alemdar, İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, Erk Yayınları

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları

Louis Althusser,  İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınları

Horkeimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Yapı Kredi Yayınları

Madan Sarup, Post-yapısalcılık ve Postmodernizim, Ark Yay.

Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Üniversitesi

Manuel Castells, Enformasyon Çağı & Ekonomi, Toplum ve Kültür (3 Cilt-Kutulu), İstanbul Bilgi Üniversitesi

Manuel Castells, İsyan ve Umut Ağları (İnternet Çağında Toplumsal Hareketler), Koç Üniversitesi Yayınları

Mark Tungate, Medya Abideleri, Rota Yayınları

Marshall Mcluhan Gutenberg Galaksisi / Tipografik İnsanın Oluşumu, Yapı Kredi Yayınları

Marshall Mcluhan / Bruce R. Powers Global Köy,  Scala Yayıncılık

Marshall T. Poe, İletişim Tarihi Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum, Islık Yayınları

Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Metis Yayınları

Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği (2 Cilt), Kabalcı Yayınları

Mehmet Küçük, Medya, İktidar, İdeoloji,  Bilim ve Sanat Yayınları

Mehmet Özçağlayan, Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Yayınları

Mevlüt Uyanık, Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler, Elis Yayınları

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Bu Bir Pipo Değildir, Yapı Kredi Yayınları

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları

Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, İmge Kitabevi Yayınları

Michel Foucault, Kliniğin Doğuşu, Epos Yayınları

Michel Foucault, Doğruyu Söylemek, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Özne ve İktidar / Seçme Yazılar 2Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, Deliliğin Tarihi İmge Kitabevi

Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi / Seçme Yazılar 1, Ayrıntı Yayınları

Michel Foucault, İktidarın Gözü, AyrıntıYayınları

Michele Barrett, Marx’tan Foucault’ya İdeoloji, Sarmal Yayınları

Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları

Montaigne, Bütün Denemeler, Cem Yayınevi

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan, Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon Yayıncılık

Müge Demir, Yeni Medya Üzerine… Yeni İletişim Teknolojileri, Literatürk Yayınevi

Natalie Fenton, Yeni Medya Eski Haber Dijital Çağda Gazetecilik ve Demokrasi, Altınbilek Yayınları

Nazife Güngör,  İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi

Neil Postman, Teknopoli Yeni Dünya Düzeni, Paradigma Yayınları

Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları

Niccolo Machiavelli, Hükümdar, Türkiye İş Bankası Yayınları

Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Yayınevi

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları.

Noam Chomsky  ve S. Edward Herman, Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir,  Minerva Yayınları

Noam Chomsky  ve S. Edward Herman, Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Aram Yayıncılık.

Noam Chomsky, Medya Gerçeği, Everest Yayınları

Oğuz Demiralp, Satırlar Arasında Aylaklık, Yapı Kredi Yayınları

Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İletişim Yayınları

Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi

Philip Smith&Alexander Riley, Kültürel Kurama Giriş, Dipnot Yayınları

Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler / Eylem Kuramı Üzerine, Hil Yayınları

Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine, Yapı Kredi Yayınları

Platon, Devlet, Gün Yayıncılık

Sennet, Karakter Aşınması, Ayrıntı Yayınları

Sennet, Otorit, Ayrıntı Yayınları

Roland Barthes, Çağdaş Söylenler,  Metis Yayınları

Semra Akdemir Yeni Küresel Medya Stratejileri, İletişim Yayınları

Semra Atılgan, Basın İşletmeciliği Beta Yayınları

Sevda Alankuş, Medya ve Toplum BİA Yayınları

Sevda Alankuş, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya,  BİA Yayınları

Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi, Cem Yayınevi

Slavoj Zizek, Gıdıklanan Özne: Politik Ontolojinin Yok MerkeziEpos Yayınları

Slavoj Zizek, Ahir Zamanlarda Yaşarken, Metis Yayınları

Slavoj Zizek, İdeolojinin Yüce NesnesiMetis Yayınları

Slavoj Zizek, Yamuk Bakmak / Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş, Metis Yayınları

Slavoj Zizek, Matrix (Ya da Sapıklığın İki Yüzü), Encore Yayınları

Slavoj Zizek, Ödünç Alınan Irak Çaydanlığı, Encore Yayınları

Slavoj Zizek, Kırılgan Mutlak, Encore Yayınları

Stefano E. D’Anna, Tanrılar Okulu, GOA Basım Yayın

Suat Gezgin, Yerel Basın ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları (http://suatgezgin.com/yayinlar/Turkiyede_Yerel_Basin_2007.pdf)

Süleyman İrvan, Medya, Kültür,Siyaset, Alp Yayınları

Tarık Aygün, Efendiliğin Reddi/Sivil İtaatsizlik ve Doğrudan EylemVersus Kitap

Terry Eagleton, İdeolojiAyrıntı Yayınları

Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi, İletişim Yayınları

Thomas More, Ütopya, Arya Yayıncılık

Thorstein Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi, Babil Yayınları

Tuğrul Akşar, Futbolun Ekonomi Politiği, Literatür Yayınları

Umberto Eco, Açık Yapıt Can Yayınları

Umberto Eco, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, Literatür Yayınları

Umberto Eco, Beş Ahlak Yazısı, Can Yayınları

Umberto Eco, Çirkinliğin Tarihi, Doğan Kitapçılık

Umberto Eco, Foucault Sarkacı, Can Yayınları

Umberto Eco, Gülün Adı, Can Yayınları

Umberto Eco, Güzelliğin Tarihi, Doğan Kitapçılık

Umberto Eco, Yorum Aşırı Yorum, Can Yayınları

Umberto Eco, Sıfır Sayı, Doğan Kitap

Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları

Yasemin İnceoğlu, Uluslararası Medya, Der Yayınları

Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Yapı Kredi Yay.

Zygmunt Bauman, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

—————————————————————————————–

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYINLARI

Aslı Yapar Gönenç, Dergicilik Üzerine, Koyu Kitap

Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, Osmanlı’da Muhalif Basının Doğuşu, Yeditepe Yayınevi

Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Küreselleşme ve Küresel Çağda Medya, Derin Yayınevi

Güven Büyükbaykal, Spor Sponsorluğu, Derin Yayınları

Güven Büyükbaykal, Türkiye’deki Basının Yapısı ve Basın İşletmeciliği, Kare Yayınları

Meltem Bostancı, Eleştirel Medya Çalışmaları, Anahtar Kitaplar

Meltem Bostancı, Uluslararası İletişimin Ekonomi Politiği, Chiviyazıları Yayınevi

Meltem Bostancı, Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi, Anahtar Kitaplar

Meltem Bostancı, Suriyeli Sığınmacı Sorunu ve Basına Yansımaları, Anahtar Kitaplar

Murat Özgen, Gazetecinin Etik Kimliği (3. Baskı), Set-Systems

Murat Özgen, Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları (2. Baskı), İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları

Necla Odyakmaz Acar, İletişim Sözlüğü, Babil Yayınları

Özgür Gönenç, Dünya Medyası, Truva Yayınları

Özgür Gönenç, İletişim Dünyası, Der Yayınları

Özgür Gönenç, Haber Ajansları, Der Yayınları