Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğrencilerin başta iletişim olmak üzere ilişkili disiplinlerden faydalanarak halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, geleneksel ve dijital pazarlama, marka yönetimi gibi alanlarda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen profesyoneller olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Derslerde verilen kuramsal bilgilerin uygulamada etkili olması amacıyla Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren Ajans İstanbul İletişim, bölüm öğrencileri için önemli bir uygulama alanıdır. Yıl boyunca düzenlenen söyleşi, konferans, seminer, atölye gibi etkinliklerde görev alan öğrenciler edindikleri tecrübe ile sektöre rakiplerinden bir adım önde başlamaktadır.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarındaki kurumsal ve uygulamalı derslerde öğrencilerimiz tarafından hayata geçirilen projeler ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından ödüle layık görülmektedir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde hem kuramsal eğitime hem de uygulamaya ağırlık verilmesi öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmalarına ve topluma yön veren, göz önünde olan çalışmalara imza atmalarına temel oluşturmaktadır. Bölüm mezunları, özel ve kamu kurumlarının halkla ilişkiler ve tanıtım departmanlarında, reklam ajanslarında ve sosyal medya danışmanlığı şirketlerindeki çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Mezunların Öğrenme Çıktıları

Bilgi

 1. Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 3. Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
 4. İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 6. Reklam çözümlemeleri yapabilir.
 7. Siyasal iletişim ve diplomasi alanında bilgi sahibi olarak lobi çalışmalarında bulunabilir.
 8. Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
 9. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.
 10. Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri

 1. Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.
 2. Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlayabilir.
 3. Reklam kampanyalarını oluşturur ve uygular.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 2. Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır.
 3. Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
 4. Reklam ve halkla ilişkiler alanında metin yazma tekniklerini bilir ve uygular.
 5. Halkla ilişkiler kavram ve tekniklerini bilerek mesleki etik bağlamında teknolojiyi de kullanarak halkla ilişkiler etkinliklerini gerçekleştirebilir.

Kabul Koşulları
Üniversite sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin tüm derslerden başarılı olarak, toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) alması gerekmektedir.

Alınacak Derece / Unvan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

Ajans İstanbul İletişim

Geçmişten günümüze iletişim sektörüne önemli isimler kazandırmış ve bu sektörde çalışmalarını sürdürmekte olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, etkili iletişim uygulamalarını kullanarak geleceğin iletişimcilerini yetiştirmeye devam ediyor. Bu uygulamalardan biri olan Ajans İstanbul İletişim, 15 Mart 2016 tarihinde çalışma hayatına başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün uygulama birimi olan ajansımız, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme olanağı sunmaktadır. Proje hazırlama, etkinlik planlaması ve yönetimi, metin yazımı, içerik üretimi, reklam gibi alanlarda uygulamalar yapan ajansımız, her geçen gün yükselen ivmesiyle birçok başarılı etkinliğe imza atarak, sektörün önde gelen isimlerini ve öğrencilerimizi bir araya getirmektedir.

  

Misyon

Misyonumuz, geleceğin iletişimcilerine çalışacağı alanlarda en iyi şekilde uygulama yapmalarına imkân vermek ve takım çalışmasına önem vererek, mezun olduklarında iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin yaratıcı düşüncelerine yenilerini ekleyerek, onları çeşitli yarışmalara, projelere ve etkinliklere hazırlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, öğrencilerimizin hem pratik hem de teorik bakımdan donanımlı, girişken, özgüven sahibi ve kendilerini hayata hazırlamış bir birey olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza Başvurmak İsteyenler İçin
Kitap Önerileri (HAZİRAN – 2019)

Ahmet Alpaslan, İnsan Okuma Sanatı; Etkili İletişim Teknikleri, Arı Sanat Yayınevi

Ahmet Güneş, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, LiteraTürk Yayınları

Ahmet Kalender, Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları

Alaeddin Asna, Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, Pozitif  Yayınları

Ali Saydam, Algılama Yönetimi: İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi, Rota Yayınları

Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pegem Akademi

Alison Theaker, Halkla İlişkiler El Kitabı, Mediacat Yayınları

Ann Handley, C. Chapman, Dijital çağda içerik yönetiminin kuralları, MediaCat Yayınları

Anthony Davis, Halkla İlişkilerin ABC’si, MediaCat Yayınları

Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları

Anthony Giddens, Modenliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları

Aylin Göztaş Pira, E. Pelin Baytekin, Halkla İlişkiler: Neyi, Nasıl Yapmalı?, Dönence Yayınları

Aysel Aziz,  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları

Aysel Aziz, İletişim ve… Ersan İlal’e Armağan,  Hiperlink-İlad yayınları

Damian Ryan, Dijital Pazarlama, İş Bankası Kültür Yayınları

Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınevi

Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi

Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları

Doğan Özlem, Bilim Felsefesi, Notos Yayınları

Erdem Taşdemir, Kişilerarası İletişim, Ekin Kitabevi

Ergün Yolcu, Reklamlarda İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları

Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları

Fatma Erkman-Akerson, Göstergebilime Giriş, Bilge Kültür Sanat

Ferruh Uztuğ, Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi, Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları

Filiz Aydoğan, Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları

Frederic Vasseur, Geleceğin Medyaları, İletişim Yayınları

Füsun Topsümer, Müge Elden, Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları

George Orwell, 1984, Can Yayınları

George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları

George Ritzer, Toplumun Mc Donaldlaştırılması, Ayrıntı Yayınları

Gillian Dyer, İletişim Olarak ReklamcılıkBeta Yayınları

Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek; İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Kitabevi

Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1-2, Paradigma Yayıncılık

Hıfzı Topuz, Uluslararası İletişim, Anadolu Üniversitesi

İrfan Erdoğan, Korkmak Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi

İrfan Erdoğan, Korkmak Alemdar, Öteki Kuram, Erk Yayınları

Jacgues Perriault, İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri, Ayrıntı Yayınları

James E. Grunig, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları

Jean Baudrillard, Simularklar ve Simülasyon, Doğu-Batı Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları

Johan Huizinga, Homo Ludens, Ayrıntı Yayınları

John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları

Jean Marie Domenach, Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları

John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınları

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları

Jone Jones, Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın RolüReklamcılık Vakfı Yayınları

Joseph Turow, İzleniyoruz: Yeni reklam sektörünün elindeki kimliğimiz ve değerimiz, Hil Yayınları

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları

Katrin Weller, Axel Bruns, Twitter ve Toplum, Kafka Yayınları

Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını

Laura Rıes, Görsel Çekiç, Media Cat Yayınları

Lawrance Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1-2, Yayın Odası Yayınları

Manuel Castells, Ağ toplumunun yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları

Manuel Castells, İsyan ve Umut Ağları; İnternet çağında toplumsal hareketler, Koç Ünv. Yayınları

Marchall Mcluhan, Gutenberg Galaksisi; Tipografik insanın oluşumu, Yapı Kredi Yayınları

Martin Lindstrom, Buyology, Optimist Kitap

Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Metis Yayınları

Mehmet Rifat, Göstergebilimin ABC’si, Say Yayınları

Mehmet Rifat, XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yapı Kredi Yayınları

Metin İnceoğlu, Tutum, Algı, İletişim, V Yayınları

Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi

Muazzez Babacan, Nedir Bu ReklamBeta Yayınları

Mustafa Özodaşık, Kişilerarası İletişim Sürecinde Algı - İkna ve Empatik İlişkiler, Tablet Kitabevi

Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Ayın karanlık yüzü; Yeni medya ve etik, Kalkedon Yayınları

Muzaffer Sencer, Toplumbilimde Araştırma, Beta Yayınları

Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel, Şimdi Reklamlar, İletişim Yayınları

Nick Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Ütopya yayınları

Nazife Güngör, İletişim - Kuramlar - Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi

Nilüfer Timisi, Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi, Dost Yayınevi

Nilüfer Voltan, Yeniden Terapötik İletişim: Kişiler Arası İlişkiler, Nobel Yayınları

Nükhet Güz, Nilüfer Sarı, Rengin Küçükerdoğan, Bülent Küçükerdoğan, Işıl Zeybek, Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Yayınları

Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi Yayınları

Paul Feyerabend, Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları

Paul Rutherford, Yeni İkonalar-Televizyon Reklam Sanatı, Yapı Kredi Yayınları

Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, İmge Kitabevi

Pınar Eraslan Yayınoğlu, Halkla İlişkilerde Araştırma, Birsen Yayınevi

Rüçhan Gökdağ, Kişiler Arası İletişim & İnsan İlişkilerinin Psikolojik Temelleri, Sınırsız Kitap

Salim Kadıbeşegil, İtibar Yönetimi, Mediacat Yayınları

Serdar Kaypakoğlu, Kişilerarası İletişim; Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatışma, Derin Yayınları

Sigmund Freud, Rüyalar ve Yanılgılar Psikolojisi, Altın Kitaplar

Stuart Hall, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji, Ark Yayınevi

Suna Kabadayı, İmajınızı Nasıl Alırsınız? (İçten Dışa Kişisel İmaj Yönetimi), Elma Yayınevi

Süleyman İrvan, Medya Kültür, Siyaset, Pharmakon kitap

Şadi Can Saruhan, Ata Özdemirci, Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Yayınları

Şermin Tekinalp, İletişim Araştırma ve Kuramları, Beta Yayınları

Uğur Batı, Reklamın Dili, Alfa Yayınları

Ümit Atabek, Medya Metinlerini Çözümlemek, Siyasal Kitabevi

Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, İnkılap kitabevi

Ünsal Oskay, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, Der Yayınları

Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İnkılap Kitabevi

Veysel Batmaz, Medya popüler kültürü gizler, Karakutu Yayınları

Veysel Batmaz, Galip İsen, Ben ve Toplum, Salyangoz Yayınları

Veysel Batmaz, Yanlış Medyada Doğru Söylenmez, Naos Yayıncılık

Walter Benjamin, Estetize Edilmiş Yaşam, Derin Yayınları

Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları

Zeynep Cihangir, Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi, Nobel yayınevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitapevi

Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayınları

—————————————————————————————–

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYINLARI


Abdullah Özkan, Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Abdullah Özkan, Kamu Diplomasisi, TASAM Yayınları

Abdullah Özkan, Reklam Yönetimi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Abdullah Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, TASAM Yayınları

Ayla Okay, Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Derin Yayınları

Ayla Okay, Kurum Kimliği, Derin Yayınları

Ayla Okay, Sağlık İletişimi, Derin Yayınları

Ayşe Melahat Kalay, Gerçekmiş Gibi/Viral Reklam, Derin Yayınları

Ayşe Melahat Kalay, Reklam Söyleşileri, Beta Yayınları

Ayşe Melahat Kalay, Türkiye’de Video ve Kitle Kültürü İlişkisi, İletişim Yayınları

Betül Önay Doğan, Medya ve Din, Derin Yayınları

Betül Önay Doğan, Online Reklamcılık, Köprü kitaplar

Ece Karadoğan Doruk, İknanın Sosyal Psikolojisi, Derin Yayınları

Ece Karadoğan Doruk, Sosyal Sermaye; İletişimde Strateji ve Kalite, Derin Yayınları

Emine Yavaşgel, İletişimin Sosyo Politiği, Derin Yayınları

Emine Yavaşgel, Siyasal İletişim; Kavramlar ve Ardındakiler, Ebabil yayıncılık

Emine Yavaşgel, Siyasal Modernleşme, Derin Yayınları

Feride Akım, Halkla İlişkilerde Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, Derin Yayınları

Feride Akım, Halkla İlişkilerde Stratejik Karar, Derin Yayınları

Hatun Boztepe Taşkıran, Halkla İlişkiler ve İlişki Yönetimi, Derin Yayınları

Hatun Boztepe Taşkıran, Kamusal Halkla İlişkiler, Derin Yayınları

Meltem Ünal Erzen, Kamu Diplomasisi, Derin Yayınları

Meltem Ünal Erzen, Tarihi, kültürel, sosyal paradigmaları ile siyaset, Derin Yayınları

Nilnur Tandaçgüneş, Ütopya; Antik Çağdan Günümüze Mutluluk Vaadi, Ayrıntı yayınları

Nilnur Tandaçgüneş, Yeni Medya ve Reklam, Derin Yayınları

Nilüfer Sezer, Açıkhava Reklamcılığı, Beta Yayınları

Seda Mengü, Halkla İlişkiler; Bir kültür politikası, Eğitim Yayınevi

Seda Mengü, Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları

Seda Mengü, Reklamı Anlamlandırmak, Derin Yayınları

Seher Er, Pazarlama ve Kamuoyu, Nobel Yayınları

Veli Polat, Politik konuşma ve politik söylenme, Derin yayınları

Veli Polat, Türkiye Sözlü Basın Tarihi, İş Bankası Kültür yayınları

Yeşim Güçdemir, Sanal ortamda iletişim: Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin yayınları

Yeşim Güçdemir, Sosyal Medya; Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama, Derin Yayınları

Yıldız Dilek Ertürk, Davranış Bilimleri, Kutupyıldızı Yayınları

Yıldız Dilek Ertürk, Davranışlarımız ve Biz, Pozitif Yayınları

Yıldız Dilek Ertürk, Halkla İlişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, Nobel yayınları