Radyo, Televizyon ve Sinema

Medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmayı amaçlayan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerine sağladığı imkânlarla ön plana çıkmaktadır. Akademik birikim uygulamalı eğitim ile desteklenerek öğrencilerin sektörde başarılı olmalarına zemin hazırlanmaktadır. Bölümümüz uygulama birimleri öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

İÜWEBTV ve Radyo İletişim uygulama birimleri, öğrencilere kendi programlarını hazırlayıp sunma imkânı tanımaktadır. Her iki birimde de öğrenciler, içerik hazırlama konusunda deneyim kazanmakta, gezi, sohbet, kültür-sanat, spor ve müzik gibi pek çok alanda çeşitli formatlarda programlar hazırlayıp sunmaktadır. İletişim Fakültesi Stüdyolarında öğrencilerimiz, televizyon ve sinema sektöründe kullanılan profesyonel ekipmanlarla pratik yapabilmektedir.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları, radyo, televizyon ve sinema sektöründe, sunuculuk, spikerlik, muhabirlik, kameramanlık, yapım asistanlığı, yönetmenlik, ses teknisyenliği, senaristlik ve metin yazarlığı gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Mezunların Öğrenme Çıktıları

Bilgi

 1. Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. ​Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.
 3. İletişim alanındaki tarihi, kuramsal kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
 4. Radyo ve televizyon temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 5. Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.
 6. Fotoğrafçılıkla ilgili her kavramı bilir ve uygular.
 7. Yayın sistemleri, yayın politikaları ve AB'nin yayın politikasını bilir.
 8. Genelde sinema, özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini, uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve eleştirel bakış açısı kazanır.
 9. Senaryo tekniklerini bilir ve uygular.
 10. Müziğin sosyolojik önemini bilir ve tarihsel olarak tartışabilir.
 11. Teknolojik gelişmeleri çok iyi takip eder, bilgisayar ve video sanatı alanındaki gelişmeleri bilir.
 12. Göstergebilim ve televizyon program türlerini bilir. Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur-yazarıdır.
 13. Görsel ve işitsel yayınların denetim yöntemlerinin ve sansür uygulamalarının farkındadır.

Beceri

 1. Röportaj yapma tekniklerini bilir.
 2. Radyo televizyonda nasıl program yapıldığını ve televizyon gazeteciliğinin ne olduğunu bilir, ve etik kodların mutlaka farkındadır.
 3. Radyoda stüdyo uygulamalarını bilir ve radyo yayıncılığı yapabilir.
 4. Sunuculuk ve oyunculuk alanında bilgi sahibidir.
 5. Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir.
 6. Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı, belgesel film yapmayı bilir.

Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin, sosyal pisikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varır.
 2. Sanat ve kültürel miras konularında bilinçli ve duyarlıdır, sanatsal bakış açısı geliştirebilir.
 3. Kritik, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
 4. Ürettiği her yapımı piyasa koşullarına göre düzenleyebilir ve pazarlayabilir.
 5. Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.

Kabul Koşulları

Üniversite sınavında bu bölümü kazanmış olmak.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin tüm derslerden başarılı olarak, toplamda 240 AKTS’yi (her dönem en az 30 AKTS olacak şekilde) alması gerekmektedir.

Alınacak Derece / Unvan

Radyo Televizyon Sinema Bölümü Lisans diploması.

 << ÖĞRENCİ UYGULAMA VE STAJ BİRİMLERİ >>

İÜWEBTV

Fakültemiz bünyesinde yer alan yaklaşık 100 metre karelik platoda öğrenci filmlerinin çekimleri yapılabilmektedir. Uygulama derslerinin de yapıldığı bu stüdyoda montaj ünitesi, kameralar ve aktarma üniteleri ve ekipmanları yer almaktadır. Öğrenciler, Belgesel Film, Film Yapımı ve Televizyonda Program Yapımı  gibi derslerin uygulamalarını burada yapmakta; çektikleri belgesel filmlerin, kurmaca filmlerin ve reklam filmlerini stüdyoda kurgulayabilmektedirler. Bölümümüzde yer alan İÜWEBTV Görüntülü Haber Servisi’nde staj yapan öğrencilerimiz, televizyon haberciliğinin tüm aşamalarıyla ilgili pratik bilgiler elde etmektedirler.

 

>> İÜWEBTV Panoramik Gezi


RADYO İLETİŞİM

Öğrencilerimiz, radyo yayıncılığı ve yapımcılığı konusunda aldıkları kuramsal eğitimi, yerel yayın yapan RADYO İLETİŞİM’de uygulamaya dönüştürmektedirler. Öğrencilerin RADYO İLETİŞİM’deki çalışmaları; yapım ve yayın aşamalarının her adımını ve her alanını içermektedir. Öncelikle programı yapılacak konuda araştırma yapılmakta, ses kayıtları vb. materyaller toplanmaktadır. Yapılan araştırmalardan yola çıkılarak, oluşturulan konsepte uygun metin yazılmakta, radyo arşivinde müzikler ve efektler seçilmekte, program canlı yapılmayacaksa montajı yapılmaktadır. Tüm bu aşamaların her birinde öğrenciler çalışmakta, eğlence, kültür-sanat, haber, magazin ve belgesel türünde programlar yapılmaktadır.


Bunların yanı sıra öğrenciler kendi ilgi ve çalışmaları sonucu oluşturdukları program formatlarını,  program öneri formu biçiminde düzenleyerek, programın türü, yayın süresi, periyodu, yayın dönemi, yapım özellikleri ile ilgili bilgileri de ekledikten sonra yayın kuruluna sunabilmektedirler. Yayın kurulunun onayladığı program önerilerini gerçekleştirmeleri için öğrencilere elverişli bir uygulama ortamı sağlanmaktadır. RADYO İLETİŞİM’de yaptıkları programların kayıtlarını alan öğrenciler, bu kayıtları ulusal çapta radyo programcılığı ve yayıncılığı ile ilgili yarışmalara gönderebildikleri gibi, mezun olduktan sonra iş başvurularında referans olarak da kullanabilmektedirler.

 

 

Radyoda yapılan her türlü program ilkeli yayın anlayışı içinde, RTÜK yasalarına uygun, Atatürk İlkelerine saygılı, Türkçe’ye özen göstererek ve müzik kadar diğer kültür ve sanat dallarına da eşit ağırlıkta yer vererek gerçekleştirilmektedir. Yayınımız, 24 saat boyunca http://radyoiletisim.istanbul.edu.tr adresinden dinlenebilir. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza Başvurmak İsteyenler İçin
Önerilen Okumalar (Mayıs-2017)

Alfred Weber, Felsefe Tarihi, (Çev. Halil Vehbi Eralp), Sosyal Yayınları

Ali Yıldırım; Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi

Alim Şerif Onaran, Sessiz Sinema Tarihi, Agora Kitaplığı

Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, Agora Kitaplığı

Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları

Aristoteles, Poetika

Armand Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları

Armand Mattelart; Michele Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, (Çev., Merih Zıllıoğlu), İletişim Yayınları

Asker Kartarı, Farklılıklarla Yaşamak / Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları

Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Akademi Yayıncılık

Aysel Aziz, Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş), Hiperlink Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Derviş Zaim, Küre Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Nuri Bilge Ceylan, Küre Yayınları

Ayşe Pay, Yönetmen Sineması – Zeki Demirkubuz, Küre Yayınları

Barış Saydam, Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, Küre Yayınları

Blain Brown, Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Hil Yayınları

Carsten Bagge Laustsen; Bülent Diken, Filmlerle Sosyoloji, Metis Yayınları

Colin Hart, Televizyon Program Yayıncılığı, Es Yayınları

Colin Odell; Michelle Le Blanc, David Lynch, Kalkedon Yayıncılık

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri, Es Yayınları

David Lyon, Eletronik Göz, Sarmal Yayınları

David Lyon, Gözetlenen Toplum, Kalkedon Yayıncılık

Erol Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınları

Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayıncılık

Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları

Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Ayraç Yayınları

Ersan İlal, İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum, Der Yayınları

Erving Goffman (2009), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları

Esin Coşkun, Dünya Sinemasında Akımlar, Phoenix Yayınları

Frederic Barbier; Catherine Bertho Lavenir, Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi, Okuyan Us

Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi

Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınları

Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi

Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Hazırlayan: Yunus Ender, Hayat Yayınları

H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

Herbert Schiller, Zihin Yönlendirenler, (Çev., Cevdet Cerit), Pınar Yayıncılık

İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi

James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Oğlak Yayınları

James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası, Oğlak Yayınları

Jean Baudrillard, Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları

Jean Jacques Cavelier, Medya ve İletişim Teknolojileri, (Çev., Mete Çamdereli), Salyangoz Yayınları

Jeremy Bentham; C.P. Watkin; S. Werret, Panoptikon: Gözün İktidarı, (Çev. Barış Çoban ve Zeynep Özarslan), Su Yayınları

John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayıncılık

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. Süleyman İrvan), Ark Yayınları

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar), İletişim Yayınları

Kevin Robins, İmaj/Görmenin Kültür ve Politikası, (Çev., Nurçay Türkoğlu), Ayrıntı Yayınları

Korkmaz Alemdar; İrfan Erdoğan, Öteki Kuram, Erk Yayınları

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları

Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt / İkinci Cilt – Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Michael Ryan; Douglas Kellner, Politik Kamera, Ayrıntı Yayınları

Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları

Mutlu Binark; Barış Kılıçbay, İnternet, Toplum ve Kültür, Epos Yayıncılık

Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları

Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayınları

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, Ankara Ünv. BYYO. Yay. No: 10.

Paul Rotha, Belgesel Sinema, İzdüşüm Yayınları

Peter Hartley, Kişilerarası İletişim, İmge Yayınevi

Peter Sedgwick; Andrew Edgar, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, (Çev. Mesut Karaşahan), Açılım Yayınları

Philip Smith, Kültürel Kuram, (Çev. S. Güzelsarı; İ. Gündoğdu), Babil Yayınları

Platon(Eflatun), Devlet

Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Dost Kitabevi

Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, Oğlak Yayıncılık

Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları

Steven Best; Douglas Kellner, Postmodern Teori, (Çev. Mehmet Küçük), Ayrıntı Yayınları

Stuart Hall, “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya, Kültür, Siyaset, Süleyman İrvan (der.), Pharmakon Yayınları

Stuart Hall, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji, Mehmet Küçük (der.) Bilim ve Sanat Yayınları

Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Pharmakon Yayınları

Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları

Thomas Elsaesser; Malte Hagener, Film Kuramı, Dipnot Yayınları

Ünsal Oskay, Çağdaş Fantazya, İnkilap Kitabevi

Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İnkilap Kitabevi

Walter Benjamin, Pasajlar, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı, YKY

Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür (Sözün Teknolojileşmesi), (Çev. Sema Postacıoğlu Banon), Metis Yayınları

Zeliha Hepkon, İletişim ve Teknoloji, Kırmızı Kedi Yayınları

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, (Çev. A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ESERLERİ (Mayıs-2017)

Ayşen Akkor Gül, “Görsel-İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya”, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013

Ayşen Akkor Gül; Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, “Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin: Medya Okuryazarı Olun”, Nobel Yayınevi, ANKARA, 2006

Ceyhan Kandemir, “Iptv Yayıncılığının Sorunları Ve Geleceği – Sektörün Aktörleriyle Derinlemesine Mülakatlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Ergün Yolcu, “Televizyon Reklamcılığı”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No:13, İstanbul, 2001.

Ergün Yolcu, “Reklamlarda İstanbul”, Hamle Matbaası, İstanbul, 2011

Esra Gülay Er Pasin, “Vampirin Kültür Tarihi”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

Esra Gülay Er Pasin, “Yeniden Çevrim Filmlerin Tanımlanması”, Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.1-30, 2011

Esra Gülay Er Pasin, “Sahte Cennete Veda”, Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.131-197, 2011

Gülin Terek Ünal, “1980’li Yıllarda Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Simgesel Anlatım Açısından İncelenmesi”, Dijital Oyunlar, Batı U.,Terek G., Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.65-95, 2011

Gülin Terek Ünal, “Dijital Oyunlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2011

Gülin Terek Ünal, “Sosyal Medya Ve Diaspora”, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, İri M.,Ünal Terek G., Ed., Alfa Yayınları, İstanbul, ss.301-312, 2011

Gülin Terek Ünal, “Bilim Kurgu Sinemasını Okumak: “Göstergebilimsel Yaklaşım”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Hasan Akbulut, “Yeşilçam’dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem”, Hayalperest, İSTANBUL, 2012

Hasan Akbulut, Prof. Dr. Seçil Büker, “Yumurta: Ruha Yolculuk”, Dipnot, Ankara, 2009

Hasan Akbulut, “Kadına Melodram Yakışır: Türk Melodram Filmlerinde Kadın İmgesi”, Bağlam, İstanbul, 2008

Hasan Akbulut, “Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak: Anlatı, Zaman, Mekân”, Bağlam, İstanbul, 2005

Mesut Aytekin, Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı, Aytekin M., Sari Ü., Ed., “Media Studies”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık, İstanbul, 2015

Mesut Aytekin, “Yeni(Lenen)Medya”, Akademi Dizisi/KOCAV Yayınları, İstanbul, 2014

Murat İri, “Baba Yok, Oğlan Yasta: Türk Sineması’nda Erkeklik Performansları”, Derin Yayınları, İstanbul, 2016

Murat İri, “Kış Uykusu: Türk Milliyetçiliğinin Halk-Aydın İkiliği”, Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası, Murat İri, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.49-64, 2015

Murat İri, “Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası”, Derin Yayınları, İstanbul, 2015

Murat İri, “Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar”, Derin Yayınları, İstanbul, 2011

Murat İri, “Ulusçuluk ve Sinema: Hayali Cemaatin Hareketli Resimdeki Ha(ya)li”, Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, İri M, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.291-300, 2010

Murat İri, “Bir Film İzlemek: Pop Kültürü Sökmek”, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Murat İri, “Erken Dönem Sinema Kuramcıları – Münsterberg, Pudovkin, Eisenstein, Arnheim”, Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar , İri M, Ed., Derin Yayınları, İstanbul, ss.5-10, 2010

Murat İri, “İnsan Hakları Söylemi Üzerine: Adımı Değiştirmek Zorunda Mıyım?”, İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği, Sözen E., Ayten A., İri M., Ed., Alfa Basım Yayım, İstanbul, ss.9-22, 2006

Murat İri, “İnsan Hakları: Bir Gündelik Hayat Pratiği”, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2006

Neşe Kars Tayanç, “Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo Televizyon Haberciliği”, Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Neşe Kars Tayanç, Dinç Tayanç, “Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği”, Çeviri, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2013

Neşe Kars Tayanç, “Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin”, Derin Yayınları, İstanbul, 2012

Nilüfer Pembecioğlu, “ANTRAKT – Geçmişle Gelecek Arasında”, Altınbilek Yayınları, İstanbul, 2015

Nilüfer Pembecioğlu, “Çocuklar İçin Eğitim Hedeflerinin Eğlenceli İçeriğe Dönüşmesi Sürecinin Araştırılması”, TRT, Ankara, 2014

Nilüfer Pembecioğlu, “Narratives Through Turkish Perspective – Transmedia Storytelling And Intertextuality Examples In The Postnetwork Era”, Argonaut Publishing House, Cluj-Napoka, 2014

Nilüfer Pembecioğlu, “Medya Okuryazarlığı “, MEB, Ankara, 2014

Nilüfer Pembecioğlu; Doç. Dr. Uğur Gündüz, “Becoming Shadows – The Media Impact On Children”, Argonaut Publishing House, Cluj-Napoka, 2013

Nilüfer Pembecioğlu, “İletişim – Etik – Çocuk”, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2012

Nilüfer Pembecioğlu, “Gazeteciliğin Geleceği”, Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul, 2011

Nilüfer Pembecioğlu, “İletişi-Yorum – İletişim Teknikleri”, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2011

Nilüfer Pembecioğlu, “Gazeteciliğin Geleceği Ile Geleceğin Gazeteciliği Birbirine Karıştırılmamalı”, Gazeteciliğin Geleceği, Pembecioğlu, N. , Ed., Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ss.1-31, 2011

Nilüfer Pembecioğlu, “Polisin Medyada Temsili”, Polis Ve Halkla İlişkiler, Ertürk, Y.D., Ed., Kutup Yıldızı, İstanbul ss.411-457-, 2010

Nilüfer Pembecioğlu, “Bireysel Ve Kurumsal Gelişim”, Bireysel ve Kurumsal Gelişim, Pembecioğlu, N., Ed., Kutup Yıldızı, İstanbul s.200, 2010

Nilüfer Pembecioğlu, “Günümüzden Şikago Okuluna Bir Bakış”, Metin Çözümlemeleri, İnceoğlu, Y. , Ed., Ayrıntı, İstanbul, ss.225-285, 2009

Nilüfer Pembecioğlu, “Identity And Citizenship: Impact Of Borders And Shifts In Boundaries”, CiCe Network – Institute for Policy Studies in Education – London Metropolitan University , London, 2008

Nilüfer Pembecioğlu, “Belgesel Film Üstüne Yazılar”, Nobel, Ankara, 2005

Nilüfer Pembecioğlu, “İletişim Ve Çocuk: İletişim Ortamlarında Çocuk Ve Reklam Etkileşimi”, Nobel, Ankara, 2002

Nilüfer Pembecioğlu, “Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi”, Nobel, Ankara, 2002

Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Teknoloji ve Toplum, Ağlar ve Aktörler”, Dijital: Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, Timisi, Nilüfer, Ed., Kalkedon, İstanbul, ss.17-40, 2016

Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Elektronik Bakıcı: Televizyon Çocuk İlişkisine Genel Bir Bakış “, Derin Yayınları, İstanbul, 2010

Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, “Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi”, Dost, İstanbul, 2003

Özgü Yolcu, “Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı”, e-kitap, İstanbul, 2016

Rengin Ozan, “Gender Role Examples in Turkish Films”, in: Humanities and Social Sciences Review, Ozan R., Eds., University publications social Science Reviews Ltd., Boston, pp.125-130, 2016

Rengin Ozan, Ozan R., “Yerel Seçimde Yerel Yayincilik”, Derin Yayınları, İstanbul, 2005

Süleyman Türkoğlu, “Bilginin Dijial Yolu (Ağ Teknolojileri)”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Tic Ltd Şti, İstanbul, 2014

Ümit Sarı; Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin “International Communication Studies”, Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık, İstanbul, 2014

Ümit Sarı; Kırlı S. “Medya Ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği”, Aya Kitap, İstanbul, 2012