ZORUNLU İÇ STAJLAR HAKKINDA

Fakültemiz bünyesinde verilen iç staj hizmeti ile ilgili Rektörlük üst yazısı ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

 

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sayı: B.30.2.İST.0.79.00.00/1941

Konu: Zorunlu staj Hk. (Genelge 2009/1)İletişim Fakültesi Dekanlığına


Yükseköğretim Kurumlarında alınan mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak, formasyonunu aldığı dersle ilişkili problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek, mesleki etik çerçevesinde elde edilen sonuçların toplumun yararına yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamak amacı ile Üniversitemiz öğrencilerinin Zorunlu Staja tabii tutulmaları esnasında;


Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul öğrencilerimizin gerçekleştireceği staja ilişkin uygulama esasları Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokullar tarafından bölümün özelliğine göre hazırlanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler sonunda, Yükseköğretim Kurumları Staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerinin sigorta işlemlerini yerine getirmek ile yükümlü kılınmıştır.5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 87. maddesinde, bu kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; ayrıca 5. maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tabii tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabii tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda Üniversitemiz Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Sosyal Güvenlik Kurumundan iş yeri sicil numaralarını temin edecek ve bu sicil numaraları aracılığı ile stajyer öğrencilerimize ait sigorta işlemlerini yürütecektir.

Süreç ile ilgili sorun ve bilgi talepleriniz için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA STAJ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEVZUATI UYARINCA UYULMASI GEREKEN YASAL MÜEYYİDELER


5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun İç Staj İle İlgili MaddeleriMadde 87


Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerdemeslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için

Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğrenim kurumu prim ödeme yükümlüsüdür.MADDE 5


Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar." hükmü ile staj yapacak olan öğrencilerimizin staj dönemleri süresince tabi olacakları sigorta kollan belirlenmiştir. İlgili hükümde görüleceği üzere stajyer öğrencilerimiz için sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak ve bu doğrultuda sigorta ile ilgili hak ve sorumlulukların belirlenmesi aşamasında temel teşkil edecektir.